Standardside

SÆBY FORSAMLINGSHUS

SÆBYVEJ 36 - 4270 HØNG.

VEDTÆGTER

FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

SÆBY FORSAMLINGSHUS.

 

§1.

Den selvejende institution Sæbyforsamlingshus har hjemsted på Sæbyvej 36, 4270 Høng.

 

§2.

Institutionens formål er at virke som møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder folkeligt - kulturelt arbejde.

 

§3.

Den selvejende institution står som ejer af ejendommen matr. 20 A Sæby by sogn. Som medlemmer kan optages alle, som føler sig knyttet til institutionen, såvel enkelte personer som familie, foreninger og lign. For medlemskab betales et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men ret til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, hvor ingen kan afgive mere end en stemme, hvilket også gælder foreninger og lignende, Ægtefæller eller lignende med fælles medlemskort har begge stemmeret.

 

§4.

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2.valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsessuppleant.

9. Valg af bilagskontrollant.

10. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

11. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om ændringer af vedtægterne kan dog kun finde sted efter reglerne i §9.

 

§5.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i et eller flere af de på egnen udkommende dagblade. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, skal være indgivet til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

§6.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger, efter at mindst 30 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, eller når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt. Varsling jfr. §5.

 

§7.

Institutionens regnskab går fra 01. Januar til 31. December. Medlemskort gælder for et år, fra 01. Januar tik 31. December, kontingent skal være indbetalt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling, for at give stemmeret ved den ordinære generalforsamling i Marts. Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som har den overordnede ledelse, herunder dens økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål. Ved køb, salg eller låntagning forpligtiges institutionen, når alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I andre anliggender kan institutionens formand eller næstformand forpligtige institutionen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede og dens beslutninger træffes ved stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal find sted, hvis blot et stemmeberettiget medlem forlanger det. Valget gælder for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen. Ved bestyrelsesmøderne skal føres protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen underskriver dirigenten protokollen.

 

§8.

Den til institutionens drift nødvendige kapital, søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejning af lokalerne, kontingenter, arrangementer, offentlige og private tilskud, samt eventuelt ved indsamling blandt egnens befolkning og om nødvendigt ved belåning af institutionens ejendom. Institutionens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn. For institutionens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 

§9.

Ændringer af nærværende vedtægter foretages på den ordinære generalforsamling, når 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelsen af institutionens virksomhed kan kun finde sted når 2/3 dele af samtlige fremmødte medlemmer stemmer herfor, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ophævelse af institutionens virksomhed skal ske inden 1. Generalforsamling og bekendtgøres i et eller flere af de lokale dagblade.

 

§10.

I tilfælde af institutionens opløsning, forpligtiges den siddende bestyrelse at tilbyde effekter, der er skænket til udsmykning af forsamlingshusets lokaler jfr. Inventarlisten, tilbageleveret til giveren eller dens efterkommere. Ligeledes afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens evt. formue til almennyttige og kulturelle formål i Sæbyforsamlingshus virkeområde. Nærværende vedtægter er således på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Sæby D.----------------------------- 20

Sign./ ----------------------------- Dirigent